Lödprocessen i fem steg

  • Tvättning

Först rengörs delarna noggrant från fett och oxider genom avfettning och betning i svavelsyra och salpetersyra.

  • Montering

Delarna sammanfogas och lodet tillförs. Fogens läge och form
avgör vilken lodform som är mest lämplig.

  • Förvärmning

Detaljerna förvärms i en konvektionsugn till 565 grader C.

  • Lödning

Detaljerna sänks ned i ett saltbad som ger ett lödintervall mellan
585 och 590 grader C. Lödtiden är normalt 1,5 – 3 minuter.

  • Slutrengöring

Efter lödning är detaljerna täckta av ett korrosivt saltskikt och måste rengöras.
Saltet är till 100% lösligt i vatten. Rengöringen sker i specialanpassade
laboratoriediskmaskiner.